rodojpg160

Od dnia 25 maja 2018 roku na terenie całej Unii Europejskiej obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). W związku z tym Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strzałkowie informuje.

 

W Gminnej Spółdzielni „SCh” w Strzałkowie został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), którym jest Pan Sławomir Laskowski. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Gminna Spółdzielnia „SCh” w Strzałkowie. Z inspektorem można się skontaktować poprzez email: iod@selcom.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 509776801.
Spełniając wobec podmiotów danych tzw. obowiązek informacyjny przedstawiamy poniżej klauzulę informacyjną określającą przesłanki, cele i zasady przetwarzania danych przez GS Strzałkowo oraz prawa osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez naszą spółdzielnię.

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej RODO, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Strzałkowie  ul. Dworcowa 1  62-420 Strzałkowo (dalej: GS Strzałkowo) reprezentowana przez Tomasza Karpińskiego – Prezesa Zarządu, z siedzibą w Strzałkowie  ul. Dworcowa 1  62-420 Strzałkowo, dane kontaktowe: , tel. +48(63)2750640, tel./ fax +48(63)2750722, e-mail: gs.strzalkowo@onet.pl
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, dane kontaktowe: tel. 509 776 801, adres email: iod@selcom.pl.
 3. Przesłanką upoważniającą administratora do przetwarzania Pani/Pana danych jest obowiązek wynikający z przepisów prawa, fakt, iż podmiot danych jest stroną umowy lub zgoda osoby, której dane dotyczą.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:
  • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  • realizacji umów zawartych z GS Strzałkowo na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  • określonym w treści zgody gdy podstawą przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. lit. a) RODO;
  • realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
  • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  • inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z GS Strzałkowo przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest spółdzielnia (usługi serwisowe IT, usługi hostingowe).
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4. a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem przez GS Strzałkowo Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 RODO.
 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wówczas gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi jest dobrowolne.
 12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
  profilowane.